Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 
 
 
 
1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling van de behandelingsovereenkomst gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck uit deze praktijk of zijn/haar waarnemer.
 
2. No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur is de oefentherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de facturen voor de ontvangen behandelingen een aparte factuur ontvangt. Deze factuur dient de cliënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.
 
3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de praktijk. 
 
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de cliënt een herinnering en 14 dagen de tijd om de factuur zonder ophoging van kosten  alsnog te voldoen. 
 
5. Voldoet de cliënt niet binnen 14 dagen na de herinnering aan zijn betalingsverplichting dan is de oefentherapeut gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen dan wel deze door derden te laten uitvoeren.
 
6. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. 
 
7.  Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. 
 
8.        Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard.
 
9.        Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 
10.      Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.